ساختار قفل و یراق

مقدمه از خارج؛ هنگامی که دستگاه دسترسی رمز عبور درست را می خواند، درب شما به طور خودکار با Motobar باز می شود. وقتی داخل شوید و درب را ببندید، درب شما به طور خودکار قفل می شود.  به غیر از داخل؛ برای خروج، فقط دکمه را فشار دهید. هنگامی که دکمه فشار داده می شود، درب خود را به طور خودکار باز می شود.  بازکردن دستی شما همچنین می توانید motobar را به صورت دستی روشن کنید. شما می توانید با باز کردن کلید خارجی وارد سیستم شوید. برای خروج، دستگیره را در Motobar بچرخانید و درب را به صورت دستی باز کنید.